Ihr Team der Anästhesie und Intensivmedizin

Prim. Dr. Eugen Ladner

Prim. Dr. Eugen Ladner


PDL Stv. OP Koordinator Claudius Wurm, MSc.

DKGP Claudius Wurm, MSc.AL DGKP Heidi Scheiber

DGKP Heidi Scheiber


Ärztinnen und Ärzte

Prim. Dr. Eugen Ladner - Abteilungsvorstand

OA Dr. Christian Wagner

OÄ Dr. Sabine Natter

OA Dr. Robert Plattner

OA Dr. Franz Wörle

OA Dr. Lukas Rolcik

ASSin Dr. Franziska Wex (derzeit Ausbildung im externen Klinikum)

ASSin Dr. Juliet Sobhani-Varley

ASSin Dr. Hannah Müller


Leitendes Pflegepersonal:

Anästhesie und OP Koordination:

Stv. PD OPM DGKP Claudius Wurm, MSc.

Intensiv:

AL DGKP Heidi Scheiber


Sekretariat

Monika Kofler