Zum Inhalt

Zur Navigation

Ihr Team der Anästhesie und Intensivmedizin


Prim. Dr. Eugen Ladner
Prim. Dr. Eugen Ladner
DGKP Claudius Wurm, MSc.
DGKP Claudius Wurm, MSc.
DGKP Heidi Scheiber
DGKP Heidi Scheiber

Ärztinnen und Ärzte

Prim. Dr. Eugen Ladner - Abteilungsvorstand

OA Dr. Christian Wagner

OÄ Dr. Sabine Natter

OA Dr. Robert Plattner

OA Dr. Franz Wörle

OA Dr. Lukas Rolcik

OA Dr. John Mohacsy

Ass Dr. Franziska Wex (derzeit Ausbildung im externen Klinikum)

Ass Dr. Aisha Guseinova

Ass Dr. Juliet Sobhani-Varley


Leitendes Pflegepersonal

Anästhesie und OP Koordination:

Stv. PD OPM DGKP Claudius Wurm, MSc.

Intensiv:

AL DGKP Heidi ScheiberSekretariat

Monika Kofler

Zurück